Staff

Executive Committee

Chair:

  • Zhengu Yu
Vice Chair: 
  • Wei Dong

Members:

  • Lihua Wang
  • Nengqiang Yang
  • Qian Li